SphinxSE met MySQL op Debian

Als je wilt gebruik maken van een mega snelle search engine dan is sphinx toch wel een toppertje.
Deze kan als standalone deamon draaien maar ook intergreren met MySQL als storage engine, waardoor je een realtime indexer creert.
Dit stukje gaat over het intergreren van de Storage Engine van Sphinx met MySQL 5.1 op een Debian systeem

Eerst installeren we MySQL-server-5.1 via aptitude dan downloaden we de mysql sources, deze zijn nodig om voor sphinx een .so lib te maken. Dan copieren we de libs naar de juiste directory van MySQL en activeren we de engine.
We gebruiken de sources dus alleen maar om sphinx lib te maken NIET om mysql server via sources te installeren.

Installeer mysql 5.1

aptitude install mysql-server-5.1
apt-get install libncurses5-dev

Download mysql sources die daarbij horen

apt-get source mysql-server-5.1

Download de nieuwste versie van sphinx bij http://sphinxsearch.com

wget http://sphinxsearch.com/files/sphinx-2.0.4-release.tar.gz

Pak ze allebij uit

dpkg-source -x mysql-5.1_5.1.61-0+squeeze1.dsc
tar -zxvf sphinx-2.0.4-release.tar.gz

Copieers mysqlse van sphinx naar mysql sources

cp -R sphinx-2.0.4-release/mysqlse mysql-5.1.61/storage/sphinx

Compileer mysql

cd mysql-5.1.61
sh BUILD/autorun.sh
./configure
make 
cd ..

Copieer de libs

cp mysql-5.1.61/storage/sphinx/.libs/ha_sphinx.* /usr/lib64/mysql/plugin

Login in mysql en activeer de engine

 mysql -u root -p -h localhost
 mysql> INSTALL PLUGIN sphinx SONAME 'ha_sphinx.so';
 mysql> show engines;

Als alles goed is is de engine nu geinstalleerd en actief.

Nu moet sphinx zelf nog gecompileerd en geinstalleerd worden.

aptitude install libmysqlclient-dev
cd sphinx-2.0.4-release
./configure --sysconfdir=/etc/sphinxsearch --with-syslog
make install